Privacyverklaring

 

Inleiding

Roelofs®Metaal Nederland BV ( hierna te noemen : “Roelofs”) neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. In het kader van de privacy-wetgeving ( bekend als AVG of GDPR ) hebben wij uw gegevens veilig gesteld.
In onderstaand overzicht leest u waaraan wij ons houden en wat wij er aan doen om uw gegevens te beschermen en bewaken.

Voor klanten en leveranciers

Als klant of leverancier worden uw gegevens in een voor u aangemaakt databestand opgeslagen en bewaard. Deze gegevens kunnen door ons worden aangewend en gebruikt voor het doen en maken van aanvragen, offertes, orderbevestigingen, paklijsten en andere communicatieve zaken die voortvloeien uit een in- en/of verkoop.
Tevens behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken voor mailings over onze produkten, diensten en andere zaken die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.
Wij gaan er namelijk van uit dat u als klant of leverancier interesse heeft in ons bedrijf.
Het is mogelijk u uit te schrijven zodat u deze mailings niet meer automatisch zult ontvangen.
Het uitschrijven als klant of leverancier is niet zomaar mogelijk. Er zijn inmiddels wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens, termijnen waaraan Roelofs zich dient te houden.

Informatievoorziening rondom niet klanten – leveranciers

Wanneer u zich als niet klant/- leverancier bij ons aanmeldt voor informatie of aanvraag via website, e-mail, telefonisch, per kerende post, bij een bezoek of beurs of in welke andere vorm dan ook, is het mogelijk dat wij uw bedrijfs-/persoons- gegevens aanwenden om uw (aan)vraag goed te kunnen behandelen.
Deze gegevens kunnen worden opgenomen in onze database.

Indien u dit niet wenst, kunt u zich daaromtrent tot ons wenden waarna wij uw gegevens zullen verwijderen.

Bescherming van gegevens

Uw gegevens worden centraal bewaard en zijn extra beveiligd tegen misbruik, verspeiding en diefstal.
Roelofs gebruikt uw gegevens hoofdzakelijk intern.
Van extern gebruik is eerst dan sprake wanneer wij dit nodig achten ter optimalisering van onze bedrijfsvoering, bijvoor- beeld in geval van het delen ervan met een expediteur inzake een aanstaande levering.
Roelofs controleert of deze “derden” zich ook houden aan de privacy-wetgeving. Ze mogen de gegevens niet doorgeven en zijn gebonden aan geheimhouding. Ook verkopen wij uw gegevens niet.

Up-to-date houden en bewaartermijn

Roelofs doet z’n uiterste best uw gegevens up-to-date te houden. Laat het ons daarom weten indien uw gegevens
zijn gewijzigd, wij passen uw databestand daarna onmiddellijk aan.
Met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn, is het mogelijk uw gegevens te laten verwijderen indien u dat wenst. Volgens de wet op de privacy EU-directive 2016/679 d.d. 4 mei 2016, geldig vanaf 25 mei 2018, heeft u steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand.
Hiervoor kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres of telefonisch.